Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lingaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej nr 28, 02-672 Warszawa, KRS: 0000241638, NIP: 5213364585, REGON: 140275949 („Lingaro”).

II. Dane kontaktowe administratora danych – Lingaro

Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: +48 22 825 30 25
2. pod adresem e-mail: [email protected];
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska nr 28, 02-672 Warszawa.

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
1. pod adresem e-mail: [email protected]
2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska nr 28, 02-672 Warszawa.

IV. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Lingaro - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

1. spółki powiązane z Lingaro;
2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
6. Twoje dane osobowe będą przekazywane na Filipiny oraz do Stanów Zjednoczonych, tj. do państw trzecich, do których przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
7. Odbiorcą Twoich danych na Filipinach jest firma Lingaro (PHILIPPINES), Inc. (Makati City, Philippines, 8767 Paseo de Roxas, 41F Philamlife Tower) oraz w Stanach Zjednoczonych jest firma Lingaro US, Inc. (Cincinnati, USA, 201 East 5th Street, Suite 1900, Cincinnati, OH 45202).
8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Twoje dane będziemy przetwarzać:

1. w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
2. w celu marketingu produktów i usług - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wyrażenia psrzeciwu;
3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
5. prawo do przenoszenia danych;
w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Lingaro: poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie: +48 22 825 30 25.
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Prawo do sprzeciwu
Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie: +48 22 825 30 25.
8. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Lingaro.

General information clause

Please be informed that we shall process your personal data - detailed information below

I. Personal Data Controller:

Lingaro sp. z o.o., with its registered office in Warsaw, ul. Domaniewska no. 28, 02-672 Warsaw, National Court Register (KRS) number: 0000241638, NIP: 5213364585, National Business Register Number (REGON): 140275949 ("Lingaro") shall be the controller of your personal data.

II. Contact details of the personal data controller – Lingaro

Please contact us by:
1. telephone: +48 22 825 30 25;
2. email: [email protected];
3. mail, to the address: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska no. 28, 02-672 Warsaw, Poland.

III. Contact details of the Inspector for Personal Data Protection

We have appointed a person responsible for the protection of personal data, i.e. the Inspector for Personal Data Protection, who may be contacted via:
1. email: [email protected]
2. mail to the address: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska no. 28, 02-672 Warsaw, Poland.

IV. Purpose and legal basis

We process your personal data for the following purpose:

1. conclude and perform the contract for Lingaro services - since such processing is essential to perform the contract (Article 6 sec. 1(b) GDPR);
2. direct marketing of products or services - since such processing is essential to serve the legitimate interest (Article 6 sec. 1(f) GDPR), i.e. a possibility of implementing direct marketing strategies;
3. lodge, seek and and defend against claims related to the conclusion of a contract or processing of your personal data - since such processing is essential to serve the legitimate interest (Article 6 sec. 1(f) GDPR), i.e. a possibility of lodging, seeking or defending against claims;
4. fulfil legal obligations under applicable law - since such processing is essential to meet binding legal requirements (Article 6 sec.1(c) GDPR).

V. Categories of data recipients

Your personal data may be made available to the following categories of entities:
1. companies affiliated with Lingaro;
2. entities authorized under applicable law (courts, state authorities);
3. entities rendering accounting, IT, marketing, communication and analytical, legal and debt collection services;
4. our subcontractors and other entities, with which we collaborate.

VI. Transfer of data outside the European Economic Area (EEA)

1. Your personal data shall be sent to the Philippines and the United States, i.e. to third countries, where the personal data are transferred using appropriate legal mechanisms, such as standard contractual clauses or similar legal instruments provided for in the GDPR.
2. Lingaro shall be the recipient of your personal data in the Philippines (Makati City, Philippines, 8767 Paseo de Roxas, 41F Philamlife Tower) and in the United States (Cincinnati, USA, 201 East 5th Street, Suite 1900, Cincinnati, OH 45202).
3. You are entitled to obtain the copies of your personal data sent to third countries at any time.

VII. Period of data retention

Your personal data shall be processed:

1. to perform the contract - until the limitation period;
2. for the purpose of marketing of products and services - by the time of termination or expiry of the contract or filing of an objection;
3. to fulfil legal obligations - by the time of expiry of the obligation to store personal data under applicable law;
4. to lodge, seek or defend against claims - until the limitation period.

VIII. Your rights
In compliance with the GDPR, you are entitled to:

1. access your personal data and obtain the copies thereof;
2. rectify (correct, supplement) your personal data;
3. remove, limit the processing of your personal data;
4. withdraw your consent to process your personal data at any time. The withdrawal of your consent shall not affect compliance with the right to process exercised on the basis of such consent prior to its withdrawal;
5. transfer your personal data;
to exercise the above-mentioned rights, please contact Lingaro:
by email: [email protected] or by telephone: +48 22 825 30 25.
6. file a complaint with the supervisory body.

IX. Right to object

You may, at any time, object against the processing of your personal data: by email: [email protected] or by telephone: +48 22 825 30 25.

X. Information on the requirement or voluntary character of providing personal data and the consequences of failing to provide personal data

The provision of your personal data is voluntary, but essential to conclude and perform contracts, including the use of Lingaro services.

Privacy policy

Lingaro uses technology to collect information about the use of the Website in order to improve your browsing experience.
This privacy policy is for this Website and served by Lingaro and governs the privacy of its users who choose to use it.

The Website

This Website and its owners take a proactive approach to user privacy and ensure the necessary steps are taken to protect the privacy of its users.

Use of Cookies

In order to collect the information this Website uses cookies. A cookie is a small text file saved on your internet browsing device (computer, phone, tablet) which can serve several purposes: browsing session management, personalization, tracking.
This Website uses Google Analytics tracking software to monitor its visitors to better understand how they use it. The software will save a cookie in order to track and monitor your engagement and usage of the website, but will not store, save, or collect personal information. You can read Google's privacy policy here for further information http://www.google.com/privacy.html

Contact & Communication

Users contacting with us through this Website do so at their own discretion and provide any such personal details requested at their own risk. Your personal information is kept private and stored securely until a time it is no longer required or has no use, as detailed in the Personal Data Protection Act 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Every effort has been made to ensure a safe and secure form to email submission process but users using such form to email processes do so at their own risk.
This Website and its owners can use any information submitted to provide you with further information about the products / services they offer or to assist you in answering any questions or queries you may have submitted. Your details are not passed on to any third parties.
This Website may link through to third party websites which may also use cookies over which we have no control. We recommend that you check the relevant third-parties’ privacy policy for information about any cookies that may be used.
You can configure your web browser to refuse cookies, to delete cookies, or to be informed if a cookie is set. You can find out how to do this by clicking "help" on your browser menu.
To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit http://www.allaboutcookies.org/
You should note that by deleting or blocking cookies, the Website may not function correctly and you may not be able to access certain areas.

Request callback