ENG  PL

Projekty Unijne

 

innowac.gospodarka-pol-1            Unia-eur-pol-1

 

Umowa nr UDA-POIG.06.01.00.14-004 / 09-00 z dnia 16.07.2009

Projekt “Plan ekspansji eksportowej dla rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla Lingaro” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007- 2013 Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Głównym celem projektu jest przygotowanie planu rozwoju usług eksportowych dla Lingaro, którego celem jest rozwój i utrzymanie rozwiązań Business Intelligence.

 

 

 

innowac.gospodarka-pol-1             Unia-eur-eng

 

Umowa nr UDA-POIG.08.01.00.14-471 / 09-00 z dnia 16.07.2009

Projekt “Usługi marketingu i dystrybucji usług miejskich dla użytkowników urządzeń mobilnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz u Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007- 2013

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

 

 

innowac.gospodarka-pol-1            Unia-eur-pol-1

 

Umowa nr UDA-POIG.06.01.00.14-004 / 10-00 z dnia 29.07.2010

Projekt “Wdrożenie planu ekspansji eksportowej dla Lingaro Sp. z o. o.“ jest drugim etapem działania 6.1 ”Paszport do eksportu“. Lingaro Sp. z o.o  nawiązała nowe kontakty biznesowe w pięciu krajach europejskich: Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii i Wielkiej Brytanii.

Eksport usług Lingaro został zidentyfikowany jako strategiczny i niezbędny dla rozwoju firmy. Celem Lingaro jest stać się rozpoznawalną na rynku, międzynarodową firmą konsultingową, z naciskiem na rozwiązania Business Intelligence.

.

 

 

 

innowac.gospodarka-eng-02            Unia-eur-pol-1

 

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-013/10-00 z 12.07.2011 

Projekt „Opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o procesory CUDA” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Celem projektu jest opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o maszyny masywnie równoległe i z wykorzystaniem procesorów CUDA.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod matematycznych i nowo opracowanych algorytmów opracowane narzędzia pozwolą na wykonywanie dotychczas niemożliwych do wykonania lub niejednoznacznych w interpretacji analiz i wizualizacji danych obrazowych.

Skuteczna realizacja projektu i wdrożenie do sprzedaży nowego produktu umożliwi rozszerzenie obszaru działalności firmy na bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę analizy danych nieustrukturyzowanych oraz zwiększenie sprzedaży na rynki zagraniczne.

NEOS – narzędzie do rozpoznawania obrazu

Oferujemy rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb związanych z rozpoznawaniem obrazów. Jeden z oferowanych systemów, NEOS, oferuje funkcję porównywania opakowań produktów, przygotowaną specjalnie na rynek detaliczny. Platforma została zaprojektowana do wykonywania wielu zadań, w tym:

 • zbudowania kompletnej bazy danych opakowań detalicznych i przeanalizowania "visual links" dla marek i kategorii niestandardowych;
 • znalezienia wizualnego podobieństwa między dowolnie wybranymi produktami;
 • sprawdzenia w bazie danych niemal identycznych lub podobnych wizualnie produktów;
 • pokazania, które elementy wizualne produktu wyróżniają się najbardziej.

NEOS to platforma analityczna oparta na usługach. Oprogramowanie składa się z:

 • serwera sieciowego z pamięcią;
 • narzędzia analitycznego dla całej bazy danych;
 • interfejsu sieciowego zapytań użytkownika końcowego;
 • narzędzia do raportowania.
Każdą funkcję można dostosować w zależności od potrzeb.

NEOS jest częścią szerokiego wachlarza rozwiązań Lingaro z zakresu Computer Vision i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu POIG.01.04.00-14-013 / 10.

 

 

 

 

innowac.gospodarka-pol-1            Unia-eur-pol-1

 

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-219/11-00 z 17.07.2012

Projekt „Opracowanie narzędzi do przetwarzania obrazu ciągłotonalnego na raster w oparciu o maszyny wieloprocesorowe” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Rozwiązujemy problem przetwarzania ogromnych ilości danych ciągłotonalnych w czasie bliskim czasowi rzeczywistemu. Wykorzystanie architektury i przetwarzania klastrowego umożliwi stworzenie systemu nowej generacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi.

 

      NCBR_logo_PL (1)        innotech

Umowa o dofinansowanie Nr INNOTECH-K1/HI1/32/152491/NCBR/12 z 6.06.2012 r.

Projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW)” realizowany w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem fazy badawczej projektu jest opracowanie modeli decyzyjnych analiza dostępnych danych oraz opracowanie algorytmów obejmujących szeroki zakres zagadnień i działających efektywnie w sektorze małych i średnich banków w Polsce.

innowac.gospodarka-pol-1                 NCBR_logo_PL (1)                  Unia-eur-pol-1

Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.01.04.00-14-129/12 z dnia 14.11.2012

Projekt „Analiza zawartości i znaczenia obrazów bazująca na wektorach cech” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do sprzedaży innowacyjnego produktu do obróbki danych graficznych. Produkt będzie się składać z oprogramowania (software) oraz z odpowiednio dobranej części fizycznej (hardware). Podstawowy obszar zastosowań planowanych do stworzenia to analiza punktów sprzedaży (ang. Point Of Sales, POS).

 

 

innowac.gospodarka-pol-1            Unia-eur-pol-1

 

Umowa UDA-POIG .08.02.00-14-057 / 14, z dnia 24.06.2014

Projekt „Platforma automatyzacji procesów i zaawansowanych usług w zakresie kontroli jakości oprogramowania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B.

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie

Projekt automatyzuje proces tworzenia niestandardowego oprogramowania. Projekt tworzy innowacyjne rozwiązanie dla wnioskodawcy: skalowalną platformę komputerową umożliwiającą elektroniczną wymianę danych B2B w procesie tworzenia niestandardowego oprogramowania. Projekt zapewnia zaawansowane usługi dla partnerów w modelu SaaS i pozwala im centralnie zarządzać jakością niestandardowych systemów IT w przedsiębiorstwie. W ramach projektu wdrożono technologię podpisu elektronicznego lub elektroniczną wymianę danych, prowadzącą do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej.

 

 

Pasek_UE_pl

 

Projekt „Usługi doradcze dla Lingaro Sp. z o.o.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Priorytet III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

Przedmiotem projektu jest wsparcie doradcze dla Lingaro Sp. z o.o. w zakresie wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego produktu Theseus i zwiększenia skali działalności międzynarodowej firmy. W wyniku realizacji projektu w firmie nastąpi równolegle rozwój kompetencji technicznych wśród ekspertów technicznych niezbędnych do rozwoju i implementacji nowego produktu, jak również kompetencji sprzedażowych oraz w zakresie budowy biznesu wśród kluczowych osób w firmie, których rolą będzie kontakt z klientami biznesowymi.

Wartość projektu 172 815,00 zł.

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 109 309,00 zł.

 

Zapytania ofertowe

   Zapytanie ofertowe – usługi doradcze w ramach projektu (2017.05.15)

   Formularz ofertowy – usługi doradcze w ramach projektu (2017.05.15)

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi doradcze w ramach projektu (2017.05.27)

 

 

 

Pasek_UE_pl

 

Projekt „Platforma Internetu Rzeczy – LINGARO IoT Cloud Platform” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Priorytet I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Celem projektu jest stworzenie prototypu platformy do zarządzania i analizy Internetu rzeczy – LINGARO IoT Cloud Platform. Przedmiotem projektu są badania i prace rozwojowe w obszarze informatyki prowadzące do opracowania nowych metod, narzędzi i algorytmów zbierania, przetwarzania i analizy danych w środowisku Internetu rzeczy.

 • Wartość projektu 5 138 662,00 PLN

 • Wkład Funduszy Europejskich 2 918 514,49

 

Zapytania ofertowe

   Zapytanie ofertowe – biznes plan (30.05.2017)

   Formularz ofertowy – biznes plan (30.05.2017)

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.06.2017)

 

 

 

belka POIR_pl

 

Projekt POIR.01.01.01-00-0062/20 pt. „Fluence – system analizy dużych zbiorów danych marketingowych online”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 Nr. umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0062/20 z dnia 16.10.2020 roku

Celem projektu jest opracowanie narzędzia automatycznej analizy danych marketingowych w internecie i sieciach społęcznościowych, oferującego automatyczną segmentację konsumentów i wskazanie metryk powiązań pomiędzy segmentami konsumentów i treściami, które publikowane są w mediach społecznościowych.

 • Wartość projektu:   5 513 100,00 zł.

 • Wkład z Funduszy Europejskich: 2 986 265,00 zł.

 • Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-08-31