Statute of the "IT Power Women Global Mentoring Program" campaign
 
§1. General provisions
 
1. The organizer of the action is Lingaro Sp. z o.o. with its seat in Warsaw at ul. Domaniewska 28, postal code 02-672, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register under KRS: 0000241638, NIP: 521-336-45-85, REGON: 140275949, with share capital of 969.000,00 zloty, hereinafter referred to as the “Organizer”.
 
2. The campaign is aimed at women – students.
 
3. The aim of the action is to increase the students' interest in the prospect of working in the IT industry and to present the possibilities of professional development in this matter.
 
 
§2. Course of action
 
1. Interested persons may apply to participate in the action at https://lingarogroup.com/it-power-women-global-mentoring-program by December 5, 2022. The organizer will verify the submitted applications and, on its basis, will select a group of participants in the "IT Power Women Global Mentoring Program" campaign. The organizer reserves the right to contact only selected people.
 
2. As part of the "IT Power Women Global Mentoring Program", the Organizer will provide each qualified participant with 4 (four) mentoring meetings with a mentor indicated by the Organizer - an employee or associate of the Organizer.
 
3. Mentoring meetings will be held between December 5, 2022 and February 28, 2023 on dates and times agreed by the mentors and participants.
 
4. The "IT Power Women Global Mentoring Program" is a series of mentoring meetings for female students, held in person or via a web messenger.
 
5. Participation in the "IT Power Women Global Mentoring Program" is voluntary and free of charge.
 
6. In the event of breach by the Participant of the provisions of the Regulations, the Organizer has the right to exclude the participant from further participation in the "IT Power Women Global Mentoring Program" or subsequent editions of the "IT Power Women Global Mentoring Program".
 
 
§3. Final Provisions
 
1. If any of the provisions of these Regulations proves to be ineffective, illegal or invalid, the remaining provisions of this Statute will remain in force.
 
2. The "IT Power Women Global Mentoring Program" is in no way organized, sponsored, carried out or endorsed by Instagram, Facebook and LinkedIn or associated with them.
 
3. The entity solely responsible for carrying out the "IT Power Women Global Mentoring Program" is the Organizer, and the participants agree to release Instagram, Facebook and LinkedIn from any liability that may arise in connection with the organization of the "IT Power Women Global Mentoring Program".
 
4. The Organizer’s e-mail address at which information about the organization of the "IT Power Women Global Mentoring Program" can be obtained: contact@lingarogroup.com
 
 
 
Regulamin akcji „IT Power Women Global Mentoring Program”
 
§1. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem akcji jest Lingaro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, kod pocztowy 02-672, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241638, NIP 521-336-45-85, REGON 140275949, z kapitałem zakładowym 969.000,00 zł, zwaną dalej “Organizatorem”.
 
2. Akcja skierowana jest do studentek.
 
3. Celem akcji jest zwiększenie zainteresowania studentek perspektywą pracy w branży IT oraz przedstawienie możliwości rozwoju zawodowego w tej materii.
 
§2. Przebieg akcji
 
1. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do udziału w akcji pod adresem https://lingarogroup.com/it-power-women-global-mentoring-program do dnia 5 grudnia 2022. Organizator przeprowadzi weryfikację zgłoszonych kandydatur i na jej podstawie wybierze grono uczestniczek akcji „IT Power Women Global Mentoring Program”. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
 
2. Organizator w ramach „IT Power Women Global Mentoring Program” zapewni każdej zakwalifikowanej uczestniczce 4 (cztery) spotkania mentoringowe ze wskazaną przez Organizatora mentorką – pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.
 
3. Spotkania mentoringowe odbywać się będę w terminie 5 grudnia 2022 – 28 lutego 2023 w datach i godzinach uzgodnionych przez mentorki i uczestniczki.
 
4. „IT Power Women Global Mentoring Program” to cykl spotkań mentoringowych przeznaczonych dla studentek, odbywających się osobiście/przez komunikator sieciowy.
 
5. Udział w „IT Power Women Global Mentoring Program” jest dobrowolny i nieodpłatny.
 
6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w “IT Power Women Global Mentoring Program” lub kolejnych edycjach  “IT Power Women Global Mentoring Program
 

§3. Postanowienia końcowe

1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Regulaminu okaże się nieskuteczne, niezgodne z prawem lub nieważne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.
 
2. „IT Power Women Global Mentoring Program” nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy Instagram, Facebook oraz LinkedIn ani z nimi związany.
 
3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie „IT Power Women Global Mentoring Program” jest Organizator, a uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Instagram, Facebook oraz LinkedIn z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem „IT Power Women Global Mentoring Program”.
 
4. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji „IT Power Women Global Mentoring Program” to contact@lingarogroup.com