ENG
  PL


Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lingaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, KRS: 0000241638, NIP: 5213364585, REGON: 140275949 („Lingaro”).II. Dane kontaktowe administratora danych – Lingaro

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 22 825 30 25
 2. mailowo: privacy@lingarogroup.com
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa

 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 1. mailowo: privacy@lingarogroup.com
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa.

 

IV. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Lingaro - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

V. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. spółkom powiązanym z Lingaro;
 2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. naszym podwykonawcom i innym podmiotom z którymi współpracujemy;
 5. podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Twoje dane osobowe będą przekazywane na Filipiny oraz do Stanów Zjednoczonych, tj. do państw trzecich, do których przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
 7. Odbiorcą Twoich danych na Filipinach jest firma Lingaro (PHILIPPINES), Inc. (Makati City, Philippines, 8767 Paseo de Roxas, 41F Philamlife Tower) oraz w Stanach Zjednoczonych jest firma Lingaro US, Inc. (Cincinnati, USA, 201 East 5th Street, Suite 1900, Cincinnati, OH 45202).
 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.


VI. Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celach marketingowych produktów i usług - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wyrażenia sprzeciwu;
 3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 4. w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.


VII. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 5. prawo do przenoszenia danych.
  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Lingaro mailowo privacy@lingarogroup.com lub telefonicznie +48 22 825 30 25.
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. prawo do sprzeciwu - w każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych mailowo privacy@lingarogroup.com lub telefonicznie: +48 22 825 30 25;
 8. prawo do informacji o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania.
  Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Lingaro.